Khoá học an toàn vệ sinh lao động

I. Khoá học an toàn vệ sinh lao động

Khoá học an toàn vệ sinh lao động là khoá học được mở nhằm mục đích huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp. Các lớp huấn luyện này có từ 20 – 25 học viên. Đa số doanh nghiệp hiện nay đều thuê đơn vị huấn luyện bên ngoài.

Tham gia khoá học an toàn vệ sinh lao động gồm các đối tượng chuyên trách về công tác an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cũng là đối tượng của khoá học này.

Khoá học an toàn vệ sinh lao động được tổ chức căn cứ vào Nghị định 44/2016 NĐ-CP. Trong đó bao gồm:

  • Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 đã được thông qua ngày 25/06/2015.
  • Nghị định số 44/2016/NĐ-CP về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Khoá học an toàn vệ sinh lao động

II. Nhóm đối tượng tham gia khoá học an toàn vệ sinh lao động

Nhóm 1: Người làm công tác quản lý như giám đốc, quản đốc doanh nghiệp. Người phụ trách các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, nhân sự. Người đứng đầu cơ sở, phòng ban, chi nhánh…

Nhóm 2: Người đảm trách công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc vừa làm công tác vừa làm quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Nhóm 3: Người lao động đang làm công việc thuộc danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc cái nhóm 1, 2, 3, 5. Bao gồm cả người học việc, thử việc, học nghề để làm việc cho chủ doanh nghiệp

Nhóm 5: Người làm công tác y tế, cứu thương

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên được quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Đối tượng tham gia khoá học an toàn vệ sinh lao động

III. Nội dung khoá học an toàn vệ sinh lao động

Nội dung khoá học an toàn vệ sinh lao động được xây dựng chi tiết cho từng nhóm đối tượng riêng biệt. Trong đó:

Nhóm 1: Hệ thống các chính sách và pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác An toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Hệ thống các chính sách và pháp luật về An toàn vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác An toàn vệ sinh lao động. Tổng hợp nội dung kiến thức chuyên ngành, quy trình làm việc an toàn với máy móc, thiết bị, vật chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Nhóm 3: Hệ thống các chính sách, pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động. Kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động. Nội dung huấn luyện chuyên ngành và quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 4: Các kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động. Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 5: Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động. Huấn luyện Cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động.

Nhóm 6: Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Đăng ký tư vấn khóa học ngay nhé!.
Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Số điện thoại:
Yêu cầu tư vấn:
Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm

Điện thoại: 0286 2744 291

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print